Välbesökt inspirationsträff för anhörigstödjarna i Huddinge kommun

Nyheter   •   Sep 13, 2018 08:17 CEST

Det var nästan 100 anhörigstödjare som deltog när anhörigkonsulenterna i Huddinge bjöd in till en eftermiddag för kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte i slutet av april.

Gunilla Matheny och Sari Velásquez Allt

Gunilla Matheny och Sari Velásquez Allt

En uppgift var att ta ett steg till i arbetet mot kommungemensamma rutiner och vägledning inom anhörigstödsverksamheten. Ett arbete som Gunilla Matheny, sakkunnig i anhörigstödsfrågor, ledde på ett inspirerande sätt.

Under de tre senaste åren har alla enheter inom äldreomsorgen i Huddinge kommun utbildat anhörigstödjare, totalt cirka 100 personer. Det har skett i samverkan med anhörigkonsulenterna och Gunilla Matheny, konsult.

–Våra anhörigstödjare i kommunen visar alltid ett stort intresse för att få mer kunskaperna vad gäller anhörigfrågor. Vår ambition är arbeta strukturerat och enhetligt med anhörigverksamheten inom kommunen, sa Helen Issayas, anhörigkonsulent som tillsammans med kollegan Sari Velásquez Allt anordnade kunskaps- och inspirationsdagen i april.

Love Bergström, ordförande, äldreomsorgsnämnd,<br> ordförande, socialnämnden

Love Bergström, ordförande, äldreomsorgsnämnd,
Ingemar Karlsson, anhörig, Eva Carlsson-Pulsén,
ordförande, socialnämnden

Under eftermiddagen deltog även Love Bergström, ordförande i äldreomsorgsnämnden, samt Eva Carlsson-Paulsén ordförande i socialnämnen. Båda betonade hur viktiga anhörigfrågor är och att kommunen vill öka satsningarna inom området, bl a genom fler tillfällen till utbildning och erfarenhetsutbyte för de drygt 100-talet anhörigstödjare som arbetar i Huddinge kommun. De såg också positivt på de två foldrar med rutiner och vägledning som tagits fram, och som finslipades under eftermiddagens gruppövningar.

Samverkan gynnar den närstående
Det blev en intensiv eftermiddag för alla deltagare. Där allt från nuläget för anhörigstödet i kommunen till genomgång av foldrarna: "Anhörigstöd och anhörigsamverkan: Vägledning för ordinärt boende, samt Vägledning för särskilt boende" finslipades. I slutet av dagen diskuterades även hur anhörigstödjarna ska omsätta de nedtecknade rutinerna och vägledningen i den praktiska vardagen.

[img id="ctl00_FullContent_Main_ctl01_ctl00_ctl06_DynamicImage" src="http://anhoriga.se/Global/St%c3%b6d%20och%20kunskap/Publicerat/Reportage/Bilder/Huddinge/una_mfl.jpg" alt="från vänster: anhörigstödjare från Björnekulla undersköterska/anhörigstödjare med specialinriktning på finsktalande. Muna Sulaiman, undersköterska/anhörigstödjare Ulla Halonen, undersköterska/anhörigstödjare Päivi Särkinen, undersköterska/anhörigstödjar">

från vänster: anhörigstödjare från Björnekulla undersköterska/anhörigstödjare med specialinriktning på finsktalande. Muna Sulaiman, undersköterska/anhörigstödjare Ulla Halonen, undersköterska/anhörigstödjare Päivi Särkinen, undersköterska/anhörigstödjar

Gunilla Matheny pekade på att en av målsättningarna med vägledningarna är att öka stödet och samverkan med anhöriga, vilket gynnar den närstående( den som är i behov av hjälp eller stöd).

–När vägledningen ska omsättas i praktisk handling är det a och o att ni har cheferna med er, konstaterade hon vidare och uppmanade anhörigstödjarna att göra en konkret plan för hur vägledningen ska användas och hur man vill arbeta med den i vardagen.

Webbutbildning ökar kompetensen
Vidare lyfte Gunilla Matheny fram Nka, Nationellt kompetenscentrum anhörigas, webbutbildning för anhörigstöd, (http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbutbildningar/att-utveckla-anhorigstod/ ) och uppmana kollegor och även anhöriga att ta del av utbildningen.

Sari Velásquez Allt poängterade att över 300 anställda i kommunen redan gjort webbutbildningen; såväl chefer, politiker som anhörigstödjare.

–Även detta bidrar till att ökad kompetensen när det gäller anhörigfrågor i kommunen, vilket självfallet är väldigt positivt.

Gunilla Matheny fortsatte genomgången av foldrarna och lyfte fram kapitel efter kapitel. Det ena var "Uppdragsbeskrivning" för kommunens omsorgspersonal, som gått en femdagarsutbildning till anhörigstödjare.

Från vänster: Sari Velásquez  Allt, anhörigkonsulent Marianne Wikander, verksamhetschef, äldreomsorgsförvaltningen  Helen Issayas, anhörigkonsulent

Från vänster: Sari Velásquez Allt, anhörigkonsulent Marianne Wikander, verksamhetschef, äldreomsorgsförvaltningen Helen Issayas, anhörigkonsulent

Anhörigkonsulenter som stöd och bollplank
–I uppdragsbeskrivningen står det inskrivet att vi ska finnas som stöd till er. Och det gör vi. Vi anhörigkonsulenter finns här för att lyssna, stötta och vara era bollplank, men även tillse att utvecklingen av anhörigstödet stärks i vår kommun, betonade Helen Issayas.

Ett annan viktigt kapitel i foldrarna som Gunilla Matheny lyfte fram var det som gäller "Inbjudan till anhörigsamtal" och "Samtalsunderlag". Bland annat gjorde hon en genomgång av mallen till inbjudan och tipsen på frågorna som anhöriga kan tänkas uppskatta att få.

–Det är inte alltid lätt att få till bra samtal. Med en mall och struktur blir det lättare att både föreslå och att genomföra samtalen. Om det så bara är tre frågor som ställs, så kan det ändå vara tre fler än anhöriga tidigare fått. Så utgå från att de flesta uppskattar ett samtal och att få känna sig informerade och delaktiga, sa Gunilla Matheny.

Nämndbeslut om kompetenssatsning
Dagen avslutades med att anhörigkonsulenterna berättade om kommande nätverksträffar för anhörigstödjarna. De lyfte även fram bakgrunden till kompetenssatsningen inom Huddinge kommunen, som är ett nämndbeslut från 2015. Det innebär att alla medarbetare, enhetschefer och biståndshandläggare ska ges god kunskap om anhörigfrågor och hur anhörigstöd kan ges på bästa sätt.

Något som även Love Bergström, ordförande i äldreomsorgsnämnden inte var sen att betona:

–Anhörigfrågor berör i stort sett alla kommuninvånare någon gång i livet. Jag vill jobba aktivt för att vi inom kommunen ska kunna ge bra och kompetent stöd, oavsett anhörigområde, till allt från föräldrar till funktionsnedsatta barn, anhöriga till personer som drabbats av psykisk ohälsa och äldre.

TEXT OCH FOTO: Agneta Berghamre Heins

Det var nästan 100 anhörigstödjare som deltog när anhörigkonsulenterna i Huddinge bjöd in till en eftermiddag för kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte i slutet av april.

Läs vidare »

Reportage - Kritiska anhöriga gagnar äldreomsorgen

Nyheter   •   Sep 04, 2018 11:49 CEST

Anhöriga har en självklar och viktig rätt att ställa krav på den omsorg som hemtjänsten och äldreboendena står för. Det framhåller Marta Szebehely, professor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Nyhetsbrev nr. 7 från Nka

Nyheter   •   Aug 17, 2018 10:54 CEST

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Vi söker koordinator till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Nyheter   •   Aug 17, 2018 08:40 CEST

Var med och utveckla koordinatorsstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Funktionen som koordinator behöver utvecklas vidare i praktisk tillämpning. Socialstyrelsen söker tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, kommuner som är intresserade av att vara med och utveckla och pröva koordinatorfunktionen utifrån de framgångsfaktorer som identifierats.

Den 18:e Västsvenska kommunikationskarnevalen

Nyheter   •   Aug 07, 2018 14:10 CEST

Den 18:e Västsvenska kommunikationskarnevalen är en konferens vars grundtanke är att vara ett forum och en mötesplats för alla som är intresserade av kommunikativa svårigheter och kommunikationsstöd, AKK. Årets tema "Med sikte på framtiden- nya spännande möjligheter till kommunikationsstöd".

Socialtjänst idag och framåt

Nyheter   •   Jun 20, 2018 16:01 CEST

Angeläget, engagerat och inspirerade. Så kan man sammanfatta den nationella konferensen "Socialtjänst idag och framåt" som ägde rum i Kalmar 17–18 april. Omkring 70 personer från hela landet hade tagit sig till konferensanläggningen Kalmarsalen för att under två dagar diskutera människors delaktighet, medverkan och inflytande i de insatser som erbjuds inom socialtjänsten.

Nyhetsbrev nr. 6 från Nka

Nyheter   •   Jun 19, 2018 14:58 CEST

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Nka på Anhörigriksdagen 2018

Nyheter   •   Jun 18, 2018 17:57 CEST

Den 15-16 maj höll Anhörigriksdagen sitt tjugoårsjubileum i Varberg vilket lockade runt 450 deltagare. Nka:s närvaro var påtaglig i programmet och informationsmaterialet i montern gick åt som smör i solsken.

Konferens: Värna våra yngsta - Späda barns rätt till hälsa och utveckling

Nyheter   •   Jun 18, 2018 13:58 CEST

Konferensen riktar sig till alla som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård etc, men också till beslutsfattare, chefer på olika nivåer och verksamhetsutvecklare samt forskare

Nka i Almedalen

Nyheter   •   Jun 15, 2018 08:45 CEST

Nationellt kompetenscentrum anhöriga medverkar i flera intressanta seminarier under Almedalsveckan med fokus på barn som anhöriga och psykisk ohälsa.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • ertbikfa.stokoyighyd@ahdnhiporppigmea.spsedg
  • 0703-737645

  • Presskontakt
  • Koordinator
  • pasaulrh.sqmveunnsqbsoocn@bcanguhovrriivgaac.sdheqb
  • 0704 551195

Om Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.