Webbinarium: Hela familjen i fokus

Nyheter   •   Sep 04, 2019 14:11 CEST

​För familjer som lever med barn som har någon typ funktionsnedsättning finns det ofta ett stort behov av att dela erfarenheter och få tips och råd från andra i liknande situation.

Nka fick ta del av världens samlade forskning, kunskap och erfarenhet kring intellektuell funktionsnedsättning!

Nyheter   •   Sep 03, 2019 13:09 CEST

I augusti deltog representanter från Nka i den stora internationella konferensen kring intellektuell funktionsnedsättning, IASSIDD, som i år genomfördes i Glasgow, Skottland. IASSIDD = the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities.

Nka:s nyhetsbrev

Nyheter   •   Aug 23, 2019 08:26 CEST

Nka:s nyhetsbrev nr 7

Nka:s nyhetsbrev nr 7

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Exempel på innehåll i senaste numret:

- Ta del av Nka:s arbete med att sprida anhörigfrågan under Almedalsveckan

- Nka medverkade tillsammans med journalisten Annika Jankell i TV4 Nyhetsmorgon

- Rapport från konferensen 4th Transforming Care Conference

- eHälsomyndigheten söker deltagare för att förbättra tjänsten Läkemedelskollen

Läs nyhetsbrevet

Tidigare nyhetsbrev

Nu finns NKa:s nyhetsbrev nr 7 tillgänglig. Läs om hur Nka arbetade med att sprida anhörigfrågan under Almedalsveckan. Nka medverkade tillsammans med journalisten Annika Jankell i TV4 Nyhetsmorgon för att prata om yrkesverksamma anhöriga och för att prata om resultaten av en ny enkätstudie.

Läs vidare »

Nka:s nyhetsbrev nr 6

Nyheter   •   Jun 27, 2019 07:46 CEST

Nka:s nyhetsbrev nr 6

Nytt nyhetsbrev från Nka. Här kan du läsa om forskning, aktuella händelser och senaste nytt inom anhörigområdet.

Exempel på innehåll i senaste numret:

Nka lyfter anhörigfrågan under Almedalsveckan

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa - ny studie betonar behoven av olika former av stöd

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga

Konferens Vuxensyskon, Bräcke diakoni: "Det hjälper att dela sina erfarenheter med andra"

Läs nyhetsbrevet

Tidgare nyhetsbrev

Nu finns Nka:s nyhetsbrev nr 6 ute. Exempel på innehåll i senaste numret: Nka lyfter anhörigfrågan under Almedalsveckan. Anhöriga till personer med psykisk ohälsa - ny studie betonar behoven av olika former av stöd. Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention, en ny kunskapsöversikt.

Läs vidare »

​Ny studie betonar anhörigas behov av olika former av stöd

Nyheter   •   Jun 25, 2019 15:01 CEST

De anhörigas börda minskade, kunskapen om sjukdomen och behandlingen ökade och förmågan att klara situationen förbättrades. Det framgår av en litteraturgenomgång där man granskat vetenskaplig forskning kring stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Bakom litteraturstudien står Mats Ewertzon, filosofie doktor i medicinsk vetenskap och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm, och Elizabeth Hanson, professor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet samt FoU-ledare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Issues in Mental Health Nursing som utges av det brittiska förlaget Taylor & Francis.

Större vetenskaplig höjd

Mats Ewertzon har tidigare, på uppdrag av Nka, sammanställt en kunskapsöversikt inom området som utkom 2015. Den nya litteraturstudien utgår delvis från samma material, men har bland annat kompletterats med en litteratursökning för ytterligare fyra år.

–En annan skillnad är att vi enbart tagit med studier som varit publicerade i vetenskaplig litteratur. Detta innebär att underlaget har en tydligare vetenskaplig förankring. Totalt ingår 42 olika studier där forskare på olika sätt utvärderat stöd till anhöriga, förklarar Mats Ewertzon.

Samverkan en nyckelfaktor

Resultaten från den nu aktuella studien slår fast att det är viktigt med professionellt stöd till anhöriga, men lika betydelsefullt är stöd från andra anhöriga, det vill säga personer med egen erfarenhet.

–Det är alltså viktigt att ideella organisationer får möjlighet att samarbeta med professionen. Om man samverkar kring stödinsatserna kan allas kompetens tas tillvara, och då uppnås också den bästa effekten, konstaterar Mats Ewertzon, som också vill lyfta fram det stöd som olika trossamfund kan förmedla.

Av studien framgår att det finns många olika stödformer riktade till anhöriga; stödet kan vara individuellt eller i grupp, strukturerat eller icke-strukturerat, indirekt eller direkt.

Som exempel på stöd kan nämnas information, utbildning och samtal, liksom att få vara delaktig i den närståendes vård och omsorg. Ett bra bemötande från vårdpersonalen kan också upplevas som ett viktigt stöd för anhöriga och minska känslan av utanförskap gentemot vården.

-Det viktiga är att stöd till anhöriga utformas på ett flexibelt sätt utifrån varje individs unika behov, betonar Mats Ewertzon.

Identifiera kunskapsluckor

Insatserna som Mats Ewertzon granskat i litteraturstudien är exempel på olika former av stöd, vilket gör att det är svårt att jämföra dem. Det går därför inte att säga vilken enskild metod som är mest effektiv, men det har inte varit syfte med vare sig studien eller kunskapsöversikten, betonar Mats Ewertzon.

-Avsikten är att istället att kartlägga vilken kunskap det finns på området och var det finns kunskapsluckor, förklarar han.

Han konstaterar att den nya studien bekräftar de övergripande slutsatser som den tidigare kunskapsöversikten kommit fram till.

– Vi kan också se att det fortfarande finns kunskapsluckor, till exempel när det gäller forskning om det viktiga stöd som idéburna organisationer ger. Här behövs fler studier, säger Mats Ewertzon.

Större spridning

Hans förhoppning är nu att studien och dess slutsatser ska spridas internationellt i den vetenskapliga världen.

–Att ta fram kunskapsöversikten innebar mycket arbete, bland annat ingick över 800 studier i den allra första granskningen. Kunskapsöversikten nådde dock inte ut internationellt och därför kändes det angeläget att komplettera materialet och omarbeta det till en vetenskaplig studie, säger Mats Ewertzon.

Men arbetet har redan nu gett ringar på vattnet. Tre nya fördjupningsstudier har startat. I en av dessa utvärderar man vårdmodellen Resursgrupps-ACT ur ett anhörigperspektiv.

Ewertzon, M., Hanson E. (2019). Support interventions for family members of adults with mental illness: a narrative literature review, Issues in Mental Health Nursing, https://doi.org/10.1080/01612840.2019.1591547

Text: Barbro Falk

De anhörigas börda minskade, kunskapen om sjukdomen och behandlingen ökade och förmågan att klara situationen förbättrades. Det framgår av en litteraturgenomgång där man granskat vetenskaplig forskning kring stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Läs vidare »

​Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga.

Nyheter   •   Jun 25, 2019 09:49 CEST

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention?

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention?

Fallskador hos äldre är ett ökande problem i Sverige som orsakar stort lidande, liksom stora kostnader för samhället. Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för att sprida information om fallrisker och fallprevention till äldre. Nationellt kompetenscenter anhöriga (Nka) har sökt och beviljats medel från Socialdepartementet för utvecklings av en verktygslåda gällande äldres fallprevention. Verktygslådan ska riktas till anhöriga som vårdar eller stöttar äldre i hemmet.

Som ett första steg har en så kallad scopingstudie (hädanefter kallad kunskapsöversikt) genomförts i syfte att få en överblick över tillgänglig forskning och annan litteratur på området anhöriga och äldres fall/fallrisk/fallprevention. Studien har utgått från den modell som utarbetades av Arksey och O'Malley ( och som består av sex steg med en avslutande konsultation med målgruppen, i detta fall anhöriga. Resultatet av kunskapsöversikten visar att det finns mycket lite forskning gällande anhöriga och deras syn på och upplevelse av närståendes fall, inte minst ur ett svenskt perspektiv. Totalt identifierades 49 relevanta källor, varav 42 vetenskapliga artiklar, en avhandling, ett dokument med tips och råd samt fem rapporter. Endast en svensk vetenskaplig artikel identifierades. Analys av källorna visade att dessa främst berörde fyra huvudteman; Konsekvenser för anhöriga av närståendes fall, Anhörigas förhållningssätt och strategier, Information, utbildning och stöd till anhöriga gällande fallprevention samt 4) Involvering av anhöriga i äldres fallprevention. De fyra huvudtemana kategoriserades i 15 underkategorier vilka beskrivs i kapitel 3.

Nu finns kunskapsöversikten tillgänglig att laddas ner.

Se Nka:s webbinarium om fallstudien

Fallskador hos äldre är ett ökande problem i Sverige som orsakar stort lidande, liksom stora kostnader för samhället. Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för att sprida information om fallrisker och fallprevention till äldre. Nationellt kompetenscenter anhöriga (Nka) har sökt och beviljats medel från Socialdepartementet för utvecklings av en verktygslåda gällande äldres fallprevention.

Läs vidare »

​– Konferens Vuxensyskon, Bräcke diakoni: ”Det hjälper att dela sina erfarenheter med andra".

Nyheter   •   Jun 24, 2019 15:36 CEST

Rakel Lornér, projektledare Vuxensyskon, Bräcke diakoni.

Rakel Lornér, projektledare Vuxensyskon, Bräcke diakoni.

–Det handlar inte om familjer som har extra svårt att prata, utan det är familjer som har extra svåra saker att prata om. I projektet Vuxensyskon jobbar vi för att det ska finnas mötesplatser i landet, där man som syskon ska kunna lyfta sina tankar och känslor. Förståelse och skuldfria zoner är det vi kämpar för, sa Rakel Lornér, projektledare för Projekt Vuxensyskon, Bräcke diakoni och hälsade välkommen till konferensen Vuxensyskon.

Läs mer

–Det handlar inte om familjer som har extra svårt att prata, utan det är familjer som har extra svåra saker att prata om.

Läs vidare »

Nka lyfter anhörigfrågan under Almedalsveckan 2019

Nyheter   •   Jun 24, 2019 06:55 CEST

Nka medverkar i flera viktiga seminarier för att synliggöra anhörigfrågan

Nyhetsbrev nr 5 från Nka

Nyheter   •   Jun 10, 2019 09:07 CEST

Exempel på innehåll i senaste numret: Flera intressanta reportage från Anhörigriksdagen, nätverksträff för anhörigkonsulenter och Kommunikationskarnevalen. Skrivelse till socialminister Lena Hallengren. Nytt inspirationsmaterial och en ny kunskapsöversikt från Nka om barn som anhöriga och vuxensyskon som anhöriga .

Anhörigriksdagen: Barnen är allas vårt ansvar!

Nyheter   •   Jun 05, 2019 13:36 CEST

Socialminister Lena Hallengren betonade att barnen är alls vårt ansvar, när hon talade på årets Anhörigriksdag, som anordnades av Anhörigas Riksförbund, i Varberg den 7-8 maj. Socialministern uttryckte även tydligt att hon vill verka för en nationell anhörigstrategi.

Kommande evenemang 1 evenemang

08 Okt 09:30

Värna våra yngsta - Späda barns rätt till hälsa och utveckling

2019-10-08 - 2019-10-09
Folkets hus i Stockholm

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • eryxikxm.szrkosjghgs@agsnhczorieigxta.rfseyl
  • 0703-737645

  • Presskontakt
  • Koordinator
  • patsulxg.susverfnsqwsovhn@rhanykhoisriwmgauv.ssveyy
  • 0704 551195

Om Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.