Metoder & Verktyg för dig som arbetar med anhörigfrågor
Metoder & Verktyg för dig som arbetar med anhörigfrågor

Nyhet -

Nka publicerar Metoder & Verktyg

I samband med Anhörigriksdagen publicerar Nka sidan Metoder & Verktyg som innehåller beprövade metoder som kan användas som verktyg i arbetet med anhöriga.

Blandade lärande nätverk är en metod där anhöriga, personal, beslutsfattare och andra som arbetar med anhöriga tillsammans lär av varandra. Målet är att ta fram utbildningsmaterial och praktiska riktlinjer kring anhörigfrågor.

COAT, Carers Outcome Agreement Tool, är ett vetenskapligt framtaget instrument för planering, uppföljning och utvärdering av stöd till anhörigvårdare. Det färdiga instrumentet består av fyra frågeformulär och baseras på områden identifierade som viktiga av anhöriga som vårdare en närstående. Till varje område hör en stödplan för planering av åtgärder, uppföljning och utvärdering av den överenskomna hjälpen. En användarguide som vänder sig till de anhöriga och en manual som vänder sig till vård- och omsorgspersonalen har utarbetats.

Lärande och stödjande nätverk för anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning möts via webben. Deltagarna stöttar varandra och ger varandra kunskap och information. Nätverken leds av erfarna praktiker hos Nka.

Studiecirkeln När jag inte längre är med vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar som har funktionsnedsättning. Studiecirkeln är ett sätt för föräldrarna att närma sig frågan om framtiden och få samtala med andra i liknande situation. Studiecirkeln ger också kunskap och information vilket kanske kan bidra till att man kan känna sig något tryggare.

Systematisk uppföljning av insatser till barn som anhöriga till en förälder eller vårdnadshavare med svårigheter till följd av psykisk eller somatisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, eller missbruk. Systematisk uppföljning är ett utvecklings- och forskningsprojekt och vänder sig till verksamheter inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg och idéburna organisationer som erbjuder insatser till barn som anhöriga.

Läs mer på Nka:s webbplats

Besök Nka:s monter på Anhörigriksdagen i Varberg 10-11 maj så berättar vi mer!

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195

Relaterat material