Samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig- och intresserorganisationer
Samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig- och intresserorganisationer

Pressmeddelande -

Nu finns det en webbutbildning för dig som är engagerad i anhörigfrågor!

Nu finns det en webbutbildning för dig som är engagerad i anhörigfrågor!


Utbildningen är tillgänglig för alla och ger kunskap och idéer om hur ni som arbetar med vård och omsorg och ni som arbetar med frivilliga kan arbeta tillsammans för att utveckla stödet till anhöriga och hur ni kan underlätta för de personer som vårdar eller stödjer någon närstående.

Utbildningen ger dig möjlighet att prata med anhöriga, förstå deras situation och reflektera över deras behov. Du får också träffa frivilliga och anhörigkonsulenter som beskriver hur man samverkar tillsammans kring anhörigfrågor. Forskning och erfarenheter visar att det bästa stödet för anhöriga är när samtliga berörda parter medverkar och samverkar.

Vem riktar sig utbildningen mot?

Den här utbildningen är skräddarsydd för dig som arbetar med frivilligverksamhet eller är anställd inom offentlig verksamhet. Du kan ta del av utbildningen när du vill och var du vill, enskilt eller tillsammans med andra.

Webbutbildningen kan med fördel genomföras i grupp och tillsammans mellan personal i vård och omsorg och dem som arbetar med frivilligverksamhet.

Allt som behövs är en dator eller surfplatta. Webbutbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Röda Korset och Anhörigas Riksförbund och är helt kostnadsfri.

Hur gör man?

Klicka här för att komma till Nka:s utbildningsportal där du kan registrera dig och starta webbutbildningen. När du registrerat dig i utbildningsportalen får du ett e-post meddelande med ditt användarnamn och lösenord. 
Klicka här för att läsa mer om webbutbildningen på Nka:s webbplats.

Lycka till!

Frågor och svar om utbildningen

1. Varför gör man en webbutbildning om samverkan kring anhörigstöd?
2. Vad skall webbutbildningen anhöriga i fokus åstadkomma?
3. Hur kommer ni använda webbutbildningen?

Charlotta Karlsdotter
Verksamhetsutvecklare, Röda Korset

1. Med hjälp av webbutbildningen vill Röda Korset bidra till att fler får möjlighet att fördjupa sig och finna stöd i frågor kring stöd till anhöriga/närstående. Röda Korset samverkar oftast med kommunernas anhörigkonsulenter och i lokala nätverk med anhörigorganisationer i kommunerna. Genom webbutbildningen får vi en gemensam kanal och ett redskap till ökad kunskap om anhörigstöd.

2. Ökad kunskap om anhörigas/närståendes situation och behov samt att webbutbildningen kan bli ett stöd för volontärer och anställda.

3. Röda Korset kommer att länka till webbutbildningen via Röda Korsets hemsida, samt lägga upp teaser. Information kommer spridas till Rödakorskretsarna via nyhetsbrev och på Rednet. Vi kommer att Informera om webbutbildningen och visa på nätverksträffar med frivilligledare under året.

Mailis Lundgren
kanslichef, AHR

1. Anhörigas Riksförbund ser samverkan som en av de viktigaste framgångsfaktorerna i utvecklingen av stöd till anhöriga. En webbutbildning som denna påvisar att alla behövs och att anhöriga ska uppfattas inte bara som mottagare av stöd utan också som givare av kunskaper och erfarenheter.

2. Den ska öka kunskaper om anhörigas situation och behov, om betydelsen av samverkan och om anhörigas kraft att själva föra sin talan och bidra i utvecklingen av stöd.

3. Anhörigas Riksförbund kommer att sprida information om och inspirera till webbutbildningen i lokalföreningarna och kommunerna via hemsida, sociala medier, förbundstidning ”Vi anhöriga”, Förbundsnytt och via andra i förbundet förekommande kommunikationsvägar.

Lennart Magnusson
Verksamhetschef, Nka

  1. För att kunna åstadkomma evidensbaserad vård och omsorg krävs samverkan mellan alla parter, anhöriga, frivilliga, personal och forskare. Civilsamhället är en viktig del i det. Vår ambition är att webbutbildningen ska kunna bidra till en vidareutveckling av denna samverkan.
  2. Webbutbildningen ska stimulera till mera samverkan och bidra med metoder och verktyg för samverkan till dem som arbetar med att utveckla stöd till anhöriga. Den ska också bidra med strategier och tillvägagångssätt för att stödja anhöriga.
  3. Nka kommer att lansera webbutbildningen på webbsidan och marknadsföra den i samtliga informationskanaler. Webbinarier kommer att arrangeras för att stödja användningen.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195

Relaterat material